Mål og indholdsplan for Holmebæk SFO

Indledning
Holmebæk skolefritidsordning, i daglig tale Holmebæk SFO er en del af Holmebækskolens virke i fht det overordnede organisatoriske plan, ligesom der foreligger et fælles værdigrundlag udarbejdet af ansatte på såvel skolen som SFo´en. 
I den daglige drift i praksis arbejder og tilrettelægger SFO´ens personale selvstændigt med planlægning og udførelse af det pædagogiske arbejde, såvel rettet mod det enkelte barn, som grupper. Begreber som bl.a. læring, rummelighed, anerkendelse og frihed under ansvar er nøglebegreber i det pædagogiske arbejde.
 
Børns alsidige udvikling og læring foregår i aktiv interaktion med omverdenen. Herigennem tilegnes viden, færdigheder, normer, holdninger, sociale adfærds- og handlemåder. 
Læringen sker bl.a. når barnet bliver bevidst om erkendelse og opnår nye erfaringer. Barnet lærer i såvel formelle, som uformelle sammenhænge. Den formelle læring er oftest kendetegnet ved at være bevidst pædagogisk tilrettelagt, hvor den uformelle læring bl.a. er implementeret i legen.
Et væsentligt omdrejningspunkt i SFO´ens pædagogiske indhold er planlægning af udviklende rammer for læring og tilbud om og mulighed for passende udfordringer i forhold til børnenes kompetencer og potentiale.
Det pædagogiske personale forpligter sig til at agere som rollemodeller og i den forbindelse at reflektere over deres position. Pædagogerne skal være motiverede og engagerede og være bevidste om at skabe positive og anerkendende relationer til børnene.   Disse faktorer er alle væsentlige forudsætninger for at danne grundlag for optimal læring og hermed udvikling for børnene.
 
Den overordnede ramme for de pædagogiske aktiviteter i Holmebæk SFO har følgende primære indsatsområder:
-          Udvikling af personlige og sociale kompetencer
-          Sport og bevægelse
-          Værkstedsaktiviteter
-          Kultur og natur
 
Vi er en SFO, som inden for de overordnede primære indsatsområder vægter alsidighed højt. Vi stræber efter, over en bredere tidshorisont, at have mangeartede tilbud med skiftende fokus inden for de forskellige indsatsområder. Det er dog en væsentlig faktor i vores arbejde, at være opdaterede med hvad der rør sig i den aktuelle børne- og unge kultur, og planlægge det pædagogiske indhold herud fra. I givne perioder, som f.eks. emneuger arbejder vi indimellem bl.a. med historiske og /eller etnisk kulturelle emner, men ellers prioriterer vi tidssvarende aktiviteter. 
Vi lægger stor vægt på det faktum, at vores arbejde er at planlægge aktiviteter til at udfylde børnenes fritid. Alle aktiviteter er derfor udformet som tilbud, vi stiller aldrig eller kun sjældent krav om deltagelse, men opfordrer gerne børn til deltagelse, ligesom vi gør meget ud af at pirre børnenes nysgerrighed. Enkelte dage ”flytter” institutionen ”ud af huset” og af praktiske grunde er børnene nødt til at ”flytte med” hvis de er på SFO´en den pågældende dag – men som udgangspunkt, er det altid frivilligt, om de vil deltage i de aktiviteter, som foregår her. Nogle aktiviteter i SFO´en er daglige faste tilbud, og andre er mere periode- og /eller sæsonbetingede. Børnene har således mulighed for selv at udfylde indholdet i deres SFO fritid – en kendsgerning, som bl.a. er med til at skærpe den enkeltes opmærksomhed på egne behov og tage ansvar for indhold i egen fritid.
 
Omfanget af børnenes direkte medindflydelse på valg af aktiviteter og pædagogisk arbejde er som udgangspunkt aldersbetinget. De yngste børn fra SFO1 samles i grupper, og opfordres til at give udtryk for ønsker til tiltag /aktiviteter, hvor de oplagte ønsker imødekommes inden for en overskuelig tid. Ønsker til større projekter/tiltag inddrages oftest i en af de årlige emneuger. 
De større børn fra SFO2 har et formaliseret Klubråd. Her samles børnene med jævne mellemrum og drøfter forskellige punkter ud fra en på forhånd udarbejdet dagsorden. Her er et fast punkt ønsker til indkøb og aktiviteter. Den medarbejder, som sidder i Klubråddet refererer til det øvrige personale og her drøftes og planlægges videre ud fra børnenes ønsker. Alt afhængig af ønskernes indhold og omfang inddrages børnene i den videre proces.
 
Forælder samarbejdet i SFO´en er et vigtigt omdrejningspunkt og vi tillægger det stor betydning for SFO´ens samlede virke. Vi finder det vigtigt såvel med daglig personlig kontakt med den enkelte forælder som med overordnede formelle fora med bred deltagelse. I forælder samarbejdet vægter vi såvel formelle forældremøder, med gensidig information og meningsudveksling og ligeså den mere uformelle kontakt, bl.a. ved forskellige arrangementer og forældrekaffedage, hvor der skabes mulighed for udviklingen af sociale fællesskaber ikke blot iblandt forældrene, men også en mere uformel kontakt imellem forældre og personaler.
 
Det følgende er de Mål- og indholdsplaner, som fra centralt hold er besluttet at vi skal udarbejde. De helt konkrete fokuspunkter er således fastlagte, og for Holmebæk SFO har vi valgt at udfylde dem således:
 
 
 
Samspil mellem skolens undervisning og SFO’ens aktiviteter
Mål
Resultatkrav / indholdsbeskrivelse
Evalueringsform
- Kontinuerlig kommunikation ml. lærer/pædagog.
- Skabe helhed i barnets liv, samt udvikling af barnets sociale kompetencer.
- Udnytte de ressourcer, der ligger i hele personalegruppen.
 
 
- Udbygge samarbejdet ml. lærer/pædagog.
- Teams – fælles planlægning af et givent projekt.
- Faste datoer for evalueringsmøder.
- Tovholder skole/SFO imellem (f.eks. pædagogen i teamet)
 
Samarbejdet mellem skolen og hjem
Mål
Resultatkrav / indholdsbeskrivelse
Evalueringsform
- Tværgående personalesamarbejde. At give forældre en klar oplevelse af at der samarbejdes omkring deres barn.
- Årgangsteams – fast pædagog tilknyttet – deltagelse ved skole/hjem samtaler.
- Fastlagte kvartalsmøder i årgangsteams.
 
 
 
Lektiestøtte
Mål
Resultatkrav / indholdsbeskrivelse
Evalueringsform
- At skabe fysiske rammer, som ind-byder til at lave lektier på frivillig basis. 
- At give børnene gode vaner i forhold til orden og overblik, samt en lettere hverdag, når de mestrer det.
- At give mulighed for at have en personalekontakt, som evt. kan yde konkret støtte på forælder niveau.
 
- At skabe mulighed for lektiestøtte minimum to dage om ugen.
- At børnene får fokus på muligheden og lejlighedsvis benytter sig af tilbuddet. 
- Der udpeges to hovedansvarlige i hver afdeling, hvis primære opgave er at opbygge rammerne for lektiestøtte.
- Ansvaret for lektiestøtten skal gå på turnus blandt personalet i de respektive afdelinger. 
 
- Lejlighedsvis mundtlig evaluering på personalemøder i de enkelte afdelinger, samt på de fælles kvartalsmøder. 
- Her gives et indblik i søgningen til lektiestøtten, ligesom der informeres om og afdækkes løsningsforslag til eventuelle problemstillinger.
 
Børn med særlige behov og forudsætninger
Mål
Resultatkrav / indholdsbeskrivelse
Evalueringsform
- Optimal trivsel for alle børn og sikkerhed for et miljø med særlige udviklingsmuligheder for børn, som har vanskeligheder og/eller anderledes behov og forudsætninger.
 
 
 
- At spotte alle børn med særlige behov og iværksætte optimal individuel handling.
- At alle børn oplever anerkendelse.
- Udpege tovholder for hver ”sag”, som er ansvarlig for kontakt til relevante personer (forældre, PPR, skole osv.) og som i samarbejde med øvrige fagpersoner udarbejder og iværksætter handlingsplan for det enkelte barn.
- At skabe aktiviteter/handling for det enkelte barn, som understøtter optimal udvikling.
 
- Enkelt integrerede børn skal opleve sig som en del af SFO afdelingen. De skal i det omfang det er muligt deltage i hverdagsaktiviteterne og det sociale liv ud fra en inkluderende og anerkendende pædagogik.
- Børn som er visiteret til SFO´ens specialgruppe tilbydes særligt tilrettelagte aktiviteter, som tager højde for den enkeltes behov og forudsætninger. Der tilbydes desuden mulighed for, evt. med støtte særlig voksenstøtte, at deltage i den øvrige SFO´s aktiviteter.
 
 - Der evalueres løbende på netværksmøder, specialcentermøder og personalemøder. Der tages stilling til hyppighed for evaluering ved hver enkelt sag, ligesom der individuelt tages stilling til eventuel ny/anderledes handling.
 
Krop og bevægelse
Mål
Resultatkrav / indholdsbeskrivelse
Evalueringsform
- At give det enkelte barn en oplevelse af fysisk og psykisk velvære.
- At børnene bliver bevidste om vigtigheden af motion og sund levevis (herunder kost, søvn, socialt samvær, fritidsaktiviteter mm.)
- At de mærker deres egen krop og bliver bevidste om kroppens signaler og ydeevne.
- Alle personaler deltager i Køge Kommunes kursus om ”Pædagogisk idræt”, og forventes at implementere begrebet i det daglige arbejde.
- At en overvejende del af børnene føler velvære og positivitet ved daglig motion i SFO´en.
- Obligatorisk motion. F.eks. ½ time hver dag – dette udover SFO´ens daglige fysiske aktiviteter.
- Faste fysiske aktiviteter : BMX-cykling, daglig løbetur for alle børn i SFO 1, boldspil/lege/hoppepude i SFO´ens sal, alsidige aktiviteter i skolens sportshal, tilbud om deltagelse i svømmeture for SFO 2, beachvolley, bordtennis og meget mere.
 
- Løbende fastlagt evaluering. Fast punkt på dagsorden til personalemøder.
 
Brobygning
Mål
Resultatkrav / indholdsbeskrivelse
Evalueringsform
-At skabe en god og tryg overgang fra en afdeling / institutionsform til en anden med positive forventninger hos såvel børn, som forældre.
- Glade og trygge børn og forældre.
- ca. 6 mdr. inden overflytning deltager personalet på forældremøde i de dagtilbud, hvor kommende børn pt. går. Her informeres om relevante ting – afhængig af alderstrin.
- 3-4 måneder inden overflytning til en af SFO´ens afdelinger, vil personalet arbejde målrettet på at skabe tryghed. Dette sker via jævnlige gensidige besøg : pædagogerne besøger børnene i deres aktuelle dagtilbud og børnene inviteres sammen med deres nuværende personale på besøg i den kommende SFO afdeling.
Derudover afholdes der en ”åben-hus” aften, hvor forældre og børn sammen kan komme på besøg i den kommende SFO afdeling og der sendes velkomstfolder ud til børn/forældre og der afholdes forældremøde.
En til to måneder efter opstart i ny afdeling besøger børn og voksne børnenes tidligere dagtilbud.
- På forældremøde undersøges forældrenes oplevelse af brobygningen hvor eventuelle kritikpunkter og ønsker vil blive bragt videre til fælles drøftelse på personalemøder og herefter, i det omfang det skønnes muligt og relevant, tages til efterretning.
- På personalemøder drøftes brobygningsforløbet igennem, både i de enkelte afdelinger og på de store fællesmøder samt i ledelsesgruppen.